Turpanjian and Akian Scholarships

The AUA Turpanjian Family Foundation and Akian Foundation Scholarship Committee shall not be accepting applications. The project is terminated. 

ՀԱՀ Թրփանճեան ընտանեկան հիմնադրամի և Ագեան հիմնադրամի կրթաթոշակի հանձնաժողովը հայտեր չի ընդունելու: Ծրագիրը չի գործում։