<<Back

 • Positin: Gardener, Այգեպան-բանվոր


  մշակել շենքին հարող այգին և կանաչ տարածքը՝ կատարելով ոռոգման, ծառերի և թփերի էտման, խոտածածկ տարածքի հնձման և խնամքի աշխատանքներ, մշակել Սոսե 36 հասցեում գտնվող այգին և կանաչ տարածքը՝ կատարելով ոռոգման, ծառերի և թփերի էտման, խոտածածկ տարածքի հնձման և խնամքի աշխատանքներ,

  Read more
 • Position: Writing Consultant


  The American University of Armenia is seeking Writing Consultant for the Student Services to offer writing assistance to the students by providing tutoring sessions in writing, helping students to improve their writing skills and to develop ability to work through assignments on their own.

  Read more
 • Position: EPIC Facilities Engineer


  Run the machinery for educational and commercial projects. Direct the use of the software supporting the machinery as well as related CAD/CAM packages (Creo Parametric, SolidWorks, ESPRIT) used in the CSE academic curriculum.

  Read more
 • Position: Managing Editor, Communications Department


  Manage all daily editorial and content-related activity within Office of Communications. Develop content plan for the university in conjunction with Director of Communications. Act as editor, writer, and reporter for communications and marketing content throughout university.

  Read more
 • Position: Admissions Counselor


  The Admissions Counselor is responsible for supporting the recruitment of students at the undergraduate and graduate levels in the Office of Admissions at the American University of Armenia. The Admissions Counselor reports directly to the Director of Admissions.

  Read more